wspierają nas do pobrania kontakt
FB
logo jestem z Gdańska

Regulamin

Regulamin Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego

1. Fundacja Gdańska (Operator Funduszu) wraz z partnerami EDF Polska oraz Instytutem Kultury Miejskiej wspólnie realizują program Gdański Fundusz Sąsiedzki. Program poszerza formułę Gdańskich Dni Sąsiadów, a jego nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek. Celem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest także wsparcie społecznej, oddolnej inicjatywy Gdańskich Dni Sąsiadów, w tym także aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Gdańska, Trójmiasta oraz województwa pomorskiego, a oczekiwaniem jest wzrost więzi międzyludzkich, zwłaszcza sąsiedzkich.
W ramach programu można uzyskać wsparcie finansowe na realizację pomysłów/inicjatyw na sąsiedzkie działanie nieformalnej grupy mieszkańców i mieszkanek. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych). Projekty muszą być realizowane na rzecz mieszkańców i mieszkanek obszaru, gdzie realizowane jest spotkanie sąsiedzkie zgłoszone do Gdańskich Dni Sąsiadów.

2. O dotacje mogą ubiegać się liderzy/ki wraz z grupą twórców inicjatywy, min. 5 osób. bez wskazanego przedziału wiekowego. Warunkiem formalnym jest, aby lider grupy był osobą pełnoletnią.

3. Istnieje możliwość zmiany lidera/ki za zgodą Fundacji Gdańskiej w wyjątkowych sytuacjach tj. stan zdrowia, wyjazd lidera/ki itp.

4. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze konkursu. Oznacza to, że złożenie podania
o dofinansowanie projektu nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

5. Dotacje będą przyznane na projekty zaplanowane i realizowane przez nieformalne grupy, których przedstawicielem jest wskazany przez grupę pełnoletni lider/ka. Fundacja Gdańska nie określa szczegółowo rodzaju działań, jednak mają one dotyczyć projektów sąsiedzkich. Ponoszone wydatki nie mogą dotyczyć organizacji spotkania realizowanego w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.

6. Dotacje przeznaczone będą na projekty, które spełniają wszystkie warunki:

a) Ukierunkowane są na rozwój grupy lub/i na rzecz lokalnej społeczności,
b) W całości są przygotowane i zrealizowane przez lidera/kę z grupą,
c) Projekty nie są działalnością o charakterze politycznym lub wyznaniowym,
d) Planowane działania odbywają się między 26.05.2017 r., a 30.06.2017 r.
e) Projekty są realizowane przez grupy, które organizują spotkania sąsiedzkie w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.
f) Planowane koszty nie dotyczą organizacji spotkania sąsiedzkiego w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów.

7. Zgłoszenie do Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest równoznaczne z koniecznością zgłoszenia do Gdańskich Dni Sąsiadów, co oznacza, że każdy, kto zgłasza chęć do skorzystania z dofinansowania, jednocześnie deklaruje swój udział w Gdańskich Dniach Sąsiadów. Tym samym zobowiązuje się do zrealizowania spotkania sąsiedzkiego w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów. W wypadku braku zgłoszenia wnioskodawcy/wnioskodawców do realizacji spotkania sąsiedzkiego w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów, wniosek o dofinansowanie nie zostanie zaakceptowany, a środki nie będą przyznane.

8. Zgłaszający zobowiązany jest do wskazania czego będzie dotyczył projekt z Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego oraz jak będzie wyglądało spotkanie sąsiedzkie.

9. Szczegółowe informacje o projekcie Gdańskich Dni Sąsiadów oraz regulamin znajdują się na stronie www.gdansk.dnisasiadow.pl oraz w Instytucie Kultury Miejskiej.

10. Jedna grupa w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację jednego projektu.

11. Formularz wniosku będzie aktywny w dniach od 3.04.2017 do 30.04.2017 r. na stronie:
http://gdansk.dnisasiadow.pl/konkurs-grantowy-zarejestruj-sie
Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza wniosku umieszczonego na przedmiotowej stronie, lub w formie pisemnej. Formularze wniosku do wypełnienia w formie pisemnej dostępne będą w terminie do dnia 30.04.2017 r. w siedzibie Fundacji Gdańskiej.
Wypełnione wnioski w formie pisemnej można złożyć w 1 egzemplarzu w dniach od 3.04.2017 do 30.04.2017 r.
(decyduje data wpłynięcia wniosku – 30.04.2017 do godziny 16:00) na adres:
Fundacja Gdańska
ul. Długi Targ 28/29
80-830 Gdańsk

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 9:00–17:00

Formularze wniosku składane w formie elektronicznej mogą zostać złożone w dniach od 3.04.2017 do 30.04.2017 r. do godziny 24.00.

Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego całkowite wypełnienie wraz z budżetem.
Wnioski można składać osobiście oraz za pośrednictwem poczty, usług kurierskich wysyłając na adres: Fundacja Gdańska, Ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk z dopiskiem Gdański Fundusz Sąsiedzki.

12. Zasady realizacji Programu w zakresie sposobu realizacji inicjatywy/projektu, a także rozliczeń z realizacji inicjatywy zawarte są w Instrukcji do realizacji projektu dostępnej w siedzibie Fundacji Gdańskiej oraz na stronie www.gdansk.dnisasiadow.pl.

Opisane koszty w trakcie realizacji inicjatywy mogą być modyfikowane wyłącznie za pisemną zgodą Fundacji Gdańskiej.

13. Koordynator/ Osoba do kontaktu: Mateusz Skrzypiec (Fundacja Gdańska) tel. 570 999 667,
e-mail : mskrzypiec@fundacjagdanska.pl
Fundacja Gdańska ul. Długi Targ 28/29, Gdańsk 80-830
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek: 9:00–17:00

14. Zgłoszenie wniosku do udziału w programie Gdański Fundusz Sąsiedzki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki/ uczestników dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem Programu i danego projektu.

15. Wyniki dotyczące zakwalifikowanych wniosków zostaną opublikowane na stronie www.gdansk.dnisasiadow.pl do dnia 12 maja 2017 roku.

16. Administratorem danych osobowych jest Operator, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników Programu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonawczych.

17. Uczestnik/uczestniczka projektu w ramach Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

18. Dokonanie rejestracji stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki dla celów związanych z realizacją Programu.

19. Zebrane przez Operatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie do celów realizacji Programu.

20. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Operatora i pozostałych Organizatorów oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

21. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

22. Operator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych we wnioskach. Jednocześnie Operator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane przy składaniu wniosku, w konsekwencji wynikające z tego problemy związane z brakiem komunikacji ze zgłaszającymi.

23. Operator może zmodyfikować zasady realizacji programu Gdański Fundusz Sąsiedzki zawarte w niniejszym Regulaminie, w tym zasady realizacji projektów, a także przerwać, odwołać lub zakończyć program w każdym czasie.

24. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady realizacji programu Gdański Fundusz Sąsiedzki.

25. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Operatora.

 

    

biuletyn informacyjny

* twój adres nie będzie nikomu udostępniany

zdjęcia ze spotkań

w lewo
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
w prawo

facebook

organizatorzy:

Miasto Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej

patroni medialni:

trojmiasto.pl Dziennik Bałtycki Radio Złote Przeboje