wspierają nas do pobrania kontakt
FB
logo jestem z Gdańska

Regulamin książki

Regulamin przyjmowania przepisów do książki kucharskiej Gdańskich Dni Sąsiadów

I Zasady ogólne


1. Organizatorami projektu „Gdańskie Dni Sąsiadów” (GDS) i wydawcami książki są: Urząd Miejski w Gdańsku, Instytut Kultury Miejskiej, Fundacja „Wspólnota Gdańska” oraz Straż Miejska w Gdańsku.
2. W imieniu organizatorów działa Instytut Kultury Miejskiej, dalej w treści niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”.
3. Partnerem Gdańskich Dni Sąsiadów 2015, w tym wydania książki, jest spółka miejska GIWK.
4. Celem gromadzenia przepisów od uczestników i uczestniczek wszystkich edycji Gdańskich Dni Sąsiadów jest wydanie książki kucharskiej z ich autorskimi przepisami.
5. Wyboru przepisów dokonuje Organizator na zasadach opisanych w punkcie III niniejszego Regulaminu.
6. Książka zostanie wydana w terminie do kwietnia 2016 roku i będzie dystrybuowana bezpłatnie na zasadach określonych przez Organizatora, o których Organizator poinformuje autorów i autorki (dalej w treści niniejszego Regulaminu określanych jako „Uczestnicy”) zawartych w niej przepisów wraz z jej wydaniem.


II Uczestnicy i Uczestniczki


1. Przepisy kulinarne do książki może nadesłać każdy, kto organizował lub wziął udział w Gdańskich Dniach Sąsiadów 2009 - 2015.
2. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców i mieszkanek Gdańska, ale organizatorzy nie wykluczają udziału w projekcie osób innych niż mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, jednak nie zamieszkujących dalej niż poza granicami województwa pomorskiego.
3. Osoby małoletnie mogą nadesłać przepisy, jednak są zobowiązane do przedstawienia w formie pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych, co do udziału w projekcie, a także co do akceptacji niniejszego Regulaminu i wynikających z niego postanowień (w tym co do udzielenia licencji do publikacji przepisów i zdjęć oraz zezwolenia na korzystanie z wizerunku).
4. Poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, w sposób określony w punkcie III niniejszego Regulaminu, Uczestnik/Uczestniczka dokonuje akceptacji Regulaminu i wynikających z niego postanowień, a także udziela zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. Więcej informacji na temat danych osobowych i praw autorskich zawiera punkt V niniejszego Regulaminu.


III Zasady przekazywania przepisów


1. Nabór przepisów rozpoczyna się 27 maja 2015 roku, a kończy 16 września 2015 roku o godz. 23:59.
2. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz można przekazać Organizatorowi w następujący sposób:
- drogą elektroniczną, wysyłając na adres: ksiazka@dnisasiadow.pl;
- pocztą na adres: Anna Urbańczyk, Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk z dopiskiem „Książka kucharska GDS”;
- osobiście w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk w godzinach: pon.-pt.: 12.00 – 18.00, sob.-niedz.: 12.00 – 16.00.
3. Uczestnicy/Uczestniczki do złożonego formularza mogą załączyć fotografie ilustrujące danie wykonane na podstawie zgłaszanego przepisu opatrzone imieniem i nazwiskiem ich autora/autorki. Organizator z chwilą przekazania mu fotografii, uzyskuje niewyłączną, nieodpłatną licencję  do korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacji, określonych w punkcie V niniejszego Regulaminu. Za naruszenie praw autorskich do fotografii, dóbr osobistych osób utrwalonych na fotografii oraz prawa do wizerunku tych osób, odpowiada Uczestnik/Uczestniczka.
4. Rozmiar fotografii przesłanych drogą mailową nie może przekraczać 6 MB łącznie. Fotografie przekazane osobiście lub wysłane pocztą należy nagrać na płytę CD/DVD.
5. Jeden Uczestnik/Uczestniczka może przesłać maksymalnie 1 przepis.
6. Wyboru przepisów, które zostaną opublikowane w książce dokonują przedstawicielki Organizatora: Anna Urbańczyk (koordynatorka projektu Gdańskie Dni Sąsiadów), Katarzyna Mejna (pomysłodawczyni książki kucharskiej Gdańskich Dni Sąsiadów) i Malwina Karczewska (organizatorka Gdańskich Dni Sąsiadów 2015 i 2016) kierując się następującymi kryteriami:
- adekwatnością do idei książki – zbioru przepisów do wykorzystania przy przygotowywaniu poczęstunków na wspólny, sąsiedzki stół,
- pomysłowością połączoną z prostotą wykonania,
- historią dania (np. przepis przekazywany z pokolenia na pokolenie),
- dostosowaniem do potrzeb osób będących na innych dietach niż mięsna (wegetarian, wegan, osób uczulonych na gluten, diabetyków) lub z możliwością takiej modyfikacji składników, by dania mogły spożywać te osoby,
- walorami zdrowotnymi dania,
- niedużymi kosztami wykonania,
- dostępnością produktów/składników zastosowanych w przepisie,
- precyzją w opisie wykonania, praktycznymi radami towarzyszącymi temu opisowi.
7. W przypadku nadesłania przepisu na to samo danie przez różnych Uczestników/Uczestniczki, pierwszeństwo będzie miał przepis ocenione wyżej według kryteriów z punktu 6 niniejszego paragrafu. W przypadku trudności z określeniem tychże, pierwszeństwo będzie miał przepis nadesłany wcześniej.
8. Organizator ma prawo do korekty treści przepisów nadesłanych przez Uczestników i Uczestniczki, w wypadku stwierdzenia oczywistych pomyłek lub błędów.
9. Organizator zastrzega, iż na jednej stronie książki znajdą się przepisy na napoje z użyciem wody z kranu opracowane przez Partnera – GIWK.
10. O wynikach naboru przepisów do książki Organizator poinformuje Uczestników/Uczestniczki do dnia 28.02.2017 roku drogą mailową lub telefonicznie (w przypadku braku adresu e-mail).


IV Informacje o książce


1. Książka zawierać będzie maksymalnie 150 przepisów.
2. Książka składać się będzie z rozdziałów podzielonych na typy dań:
- przystawki, sałatki i zupy,
- dania główne i na grilla,
- desery,
- napoje,
- przetwory.
3. Książka będzie bezpłatna, a zasady jej dystrybucji zostaną ustalone przez Organizatora do dnia 31 maja 2017 roku.
4. Oprócz publikacji przepisów Organizator planuje wykonać sesje zdjęciowe wybranym daniom i Uczestnikom/Uczestniczkom, którymi zilustruje książkę. O zasadach wyboru dań i osób do sesji fotograficznej, Organizator poinformuje autorów/autorki przepisów wybranych do publikacji do dnia 28 lutego 2017 roku. Jednakże już na etapie zgłaszania przepisu, należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym, czy wyraża się zgodę na udział w sesji zdjęciowej. Na potrzeby sesji, Uczestniczka wykona danie/potrawę na koszt własny.


V Prawa autorskie i ochrona danych osobowych


1. Uczestnik/Uczestniczka z chwilą przesłania formularza zgłoszeniowego oświadcza, że jest autorem/autorką przepisu lub ma do niego prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie 1:1 przepisów z książek kucharskich, czasopism i internetu.
2. Jeśli przepis jest inspirowany innym w stopniu większym niż 70%, należy podać autora pierwowzoru i źródło, z którego pochodzi.
3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji nadesłanych przepisów pod kątem naruszenia praw autorskich innych osób. Za naruszenie praw autorskich majątkowych  i osobistych odpowiada Uczestnik/Uczestniczka.
4. Organizator uzyskuje prawo do korzystania z nadesłanych przepisów i zdjęć potraw na wszystkich wskazanych w niniejszym ustępie polach eksploatacji, a w szczególności do ich publikacji książkowej, na stronach internetowych projektu, organizatorów, partnerów i sponsorów, na kanałach internetowych serwisów społecznościowych, czy w materiałach prasowych i promocyjnych projektu.
5. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
6. Zgłoszenie do udziału w projekcie (przesłanie formularza z przepisem) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika/Uczestniczki dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem projektu.
7. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Instytut Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, który zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników/Uczestniczek projektu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych do niej aktów wykonawczych.
8. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
9. Zebrane przez Organizatora dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane jedynie dla celów realizacji projektu.


VI Postanowienia końcowe


1. Przepisy nadesłane w ramach projektu, a także dołączone do nich zdjęcia nie będą zwracane, a nieopublikowane zostaną przekazane do archiwum Organizatora.
2. Przystępując do projektu Uczestnik/Uczestniczka akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Przesłanie formularza z przepisem jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
3. Organizator może zmodyfikować zasady projektu zawarte w niniejszym Regulaminie, postanowienia niniejszego Regulaminu, a także przerwać, odwołać lub zakończyć projekt w każdym czasie.   
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu.
5. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

biuletyn informacyjny

* twój adres nie będzie nikomu udostępniany

zdjęcia ze spotkań

w lewo
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
fotorelacja fotorelacja fotorelacja fotorelacja
w prawo

facebook

organizatorzy:

Miasto Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej

patroni medialni:

trojmiasto.pl Dziennik Bałtycki Radio Złote Przeboje